Change to English Logga in

Registrera dig som utställare

När du registrerar dig måste du bekräfta din e-postadress. Du kommer du få ett e-brev med en länk från Nostalgimässan. Genom att klicka på länken bekräftar du din e-postadress och kan gå vidare i registreringsprocessen.

Användarvillkor

Regler för utställare Göteborgs Nostalgimässa

Bokning och betalning

 • Bokning är bindande. Fram till tre månader före mässan återfås 50 % av monterhyran vid avbokning. Om avbokning sker inom tre månader före mässan återbetalas inget. Vid avbokning på grund av sjukdom (uppvisande av läkarintyg krävs) återbetalas 50 % av monterhyran, oavsett tidpunkt för avbokning.

• Betalning måste ske inom utsatt tid, annars släpps bokningen men kostnadsansvaret kvarstår.

• Alla utställare måste anmäla antal utställar-armband. Görs inte detta, får utställaren endast ett armband. Önskas fler armband får dessa lösas för 250kr/st. Barn upp till 15 år gratis, dock behöver barn anmälas och få utställar-armband. Regel för antal armband: 1-2st bord ger 2st armband, 3 eller fler bord ger 3st armband.

På plats

• Inlastning endast på utsatt tid. När varorna är urlastade ur bilen, parkeras bilen omgående på anvisad parkering.

• Inga hyllor, ställningar, lådor, egna bord som tar upp annan plats än den plats som är bokad är tillåtna. Inga varor eller möbler är tillåtna utanför den uppmärkta platsen. Maxhöjd är 2,5 meter.

• Platsen ska vara bemannad under hela mässans öppettider. Ingen utställare får packa ner och lämna före kl 16:00 på mäss-dagen. Den utställare som lämnar utan föranmälan till mäss-arrangör kommer förlora sin förbokningsrätt

• Den utställare som ses släppa in någon gratis, kommer att förlora sin förbokningsrätt.

• För att mässan ska ses som trevlig och framför allt seriös, accepteras inga förfalskningar eller manipulerade föremål. Beträffande kopior, reparationer etc skall köparen informeras där om. Utställare är ansvarig för alla föremål i sin monter och att de uppgifter som lämnas till arrangörer och köpare om dessa är riktiga.

• På mässdagen måste alla utställare vara på plats senast 8:45. Besökarna får inte mötas av täckta/tomma montrar! Eventuella sena ankomster kan komma att beläggas med en bot.

• Egna skyltar och roll ups är tillåtna på den egna ytan, dock inte så att de hindrar passage eller sikt för andra utställare.

• Det är otillåtet att fästa något på väggarna. Kostnader som kan uppstå för att iordningställa skador orsakade av utställare kommer i sin helhet att faktureras utställaren.

• Alla utställare måste ha packat ner och lämnat lokalerna senast kl 18:30 på söndagen. All tid utöver detta kan komma att debiteras kvarvarande utställare.

• Nostalgimässan förbehåller sig rätten att begära ändringar i montrar före eller under mässans gång. Arrangören har rätt att ändra bordsplacering, hur utställare exponerar sina produkter eller vilka produkter som får förekomma på mässan.

• Utställare har inte rätt att demonstrera varor på ett sätt som stör omgivande utställare.

Allmänna regler

• Arrangören förbehåller sig rätten att pröva sortimentet, oetiskt utbud och/eller utbud som kan uppfattas ha rasistisk eller annan kränkande prägel godkänns ej. Nostalgimässan har en ovillkorlig rätt att avvisa en utställare eller produkter i deras sortiment. Avvisning sker på utställarens bekostnad.

• Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka utställare som får förekomma på Nostalgimässan då vi vill erbjuda besökarna ett stort och varierat utbud.

• Som utställare på Nostalgimässan förbinder du dig att följa de villkor, förordningar och anvisningar som ges skriftligen eller muntligen av Nostalgimässans arrangörer.

• Utställare har inte rätt att representera eller idka försäljning för andra personers/företags räkning utan att detta i förväg meddelats och godkänts av Göteborgs Nostalgimässa.

• Det åligger alla utställare att forsla bort emballage och spill som uppstår före, under och efter mässan. Den utställare som själv inte städat upp kan komma att debiteras i efterhand.

• Det är inte tillåtet att använda någon form av ljudanläggning eller röstförstärkare på Nostalgimässan, annat än av arrangören.

• Det är upp till varje utställare att följa kommunala och statliga regler samt inneha nödvändiga tillstånd för försäljning. Om du är osäker på eller har frågor gällande moms, kvitton, bokföringslag m m kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se eller ring 0771- 567 567

• Utställare är skyldiga att följa anläggningens egna regler och anvisningar, samt direktiv från anläggningens personal på plats.

• Nostalgimässan påtar sig inget ansvar för stöld eller skador på utställares fordon, montrar, varor eller produkter orsakade av olyckshändelser, besökare, brister i befintliga lokaler, under uppackning, nedpackning eller mässans gång. Ej heller påtar sig mässan ansvar för personskador som uppkommit i samband med mässans genomförande, direkt eller indirekt. Utställare medverkar på dessa villkor och bör teckna försäkring som täcker stöld och skador på sak och person. Utställare är skyldig att informera sig om de villkor som gäller och om så önskas teckna försäkring för eget skydd.

• Alla utställare som säljer produkter med särskilda tillståndskrav har eget ansvar för att sådana tillstånd, från berörda myndigheter, finns och kan uppvisas på mässan. Utställaren söker själv tillstånden i sin hemkommun. Givetvis ska lagen om märkning på sådana produkter också följas, gällande t ex alla hudvårdsprodukter, hygienprodukter, livsmedel m m.

• All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen.

• Vid överträdelse av regler för medverkan kan utställaren med personal avvisas från mässan. Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arrangören resa krav om återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd. Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över sker inskränkningar i uppvärmning, ventilation eller tillhandahållande av elström och vatten är utställaren inte berättigad att återfå hela eller del av monterhyran, inte heller erhålla någon form av skadestånd. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, strejk, lock-out, brand eller annan med dessa jämförlig händelse arrangören tvingas ställa in eller skjuta upp arrangemanget återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart utställningen kan hållas igen.

• Utställare godkänner dessa regler i samband med att man anmäler sig till mässan.

Tänk på att mässan är till för att vi alla ska ha roligt och ett trevligt och givande utbyte. Om det är så att ni noterar någon som bryter mot ovanstående regler eller agerar på annat opassande sätt, var snälla och ta det med någon av arrangörerna.

E-postadressen du angav används redan av en utställare.

Tack! Ett e-brev har skickats till adressen du angav. Vänligen klicka på länken i brevet för att gå vidare i registreringsprocessen.

Det uppstod ett fel när dina uppgifter skulle sparas. Vänligen försök igen.